Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΜΑ:  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ πρωτ.   16511/ 01-12-2021 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 143291»

 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης  στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ 16511/01-12-2021 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» (ΑΔΑΜ: 21PROC009717835) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.248.165,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/01/2022 και ώρα 10:00μ.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 143291, σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10η/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μ.μ . Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

 

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 10:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ του Δήμου τηλ. 26233 60 841, 829 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (Συστημ. αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:143291). Η παρούσα απόφαση παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα του εν λόγω διαγωνισμού.

 

Γενικός Γραμματέας

Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης

 

 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

https://www.andravida-killini.gr/el/prokirixeis-diagonismoi