Στελέχωση:

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στελεχώνεται από:

- Γεωργιοπούλου Κατερίνα – Κοινωνική  Λειτουργός (Συντονίστρια της δομής)
- Γράψα Ακριβή – Κοινωνική Λειτουργός

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχ. Διεύθυνση: Α. Καρκαβίτσα 21 (πρώην Αγροτικό Ιατρείο), Τ.Κ.: 270 53, Λεχαινά Ηλείας
Τηλ.:  26230-23 000, Φαξ: 26230 – 23 111
facebook

Ti είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης ο που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την ΠΠ 2007-2013).

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.


Α. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.

Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
 
 
Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως με τα Γραφεία Ανέργων των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργειών.

Σημειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίως:

η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων

η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).
 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα «Κέντρα Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

- Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες

- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)

- Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, κ.α.

- Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας

- Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.

- Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών

Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης και το Κέντρο Κοινότητας στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, ξεκινούν  τις ενέργειες για την δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Οι γονείς των μαθητών και οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα των Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου Κοινότητας, Κατερίνα Γεωργιοπούλου - 6971801465 και Ελένη Παππά - 6946435156 ή να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας στα Λεχαινά, Α. Καρκαβίτσα 21 (κτίριο παλιού Αγροτικού Ιατρείου).  Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως κα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα παρακάτω:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος
4. Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση του γονέα ή φωτοτυπία  κάρτας ανεργίας του γονέα (αν είναι άνεργος)
5. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα (αν υπάρχει πρόβλημα υγείας)
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό φροντιστήριο

Ακόμη μία υπηρεσία που αποσκοπεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων αφορά στην Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.

Διαδικασία εγγραφής: Για να γίνει κάποιος Εθελοντής επισκέπτεται το Κέντρο Κοινότητας,  ενημερώνεται από το προσωπικό για το ρόλο και τις υπηρεσίες της δομής αλλά και για το είδος της εθελοντικής εργασίας που μπορεί να προσφέρει. Κατόπιν, συμπληρώνεται και υπογράφεται η Αίτηση Εθελοντή, μέσα από μια διαδικασία σύντομης συνέντευξης – κατά την οποία συζητούνται μεταξύ άλλων τα κίνητρα, οι τομείς προσφοράς του υποψηφίου εθελοντή αλλά και η διαθεσιμότητά του.  

Το Δίκτυο Εθελοντών αναζητά νέα μέλη  απέκτησε ήδη τα πρώτα του μέλη!!!
Έλα στο Κέντρο Κοινότητας για να ενημερωθείς και να κάνεις την εγγραφή σου...

Στελέχωση:

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στελεχώνεται από:

- Αλμπάνη Γεωργία - Κοινωνική  Λειτουργός – Συντονίστρια του ΚΕΜ
- Ροϊδη Ελένη – Ψυχολόγος, Msc
- Ζαχαροπούλου Χριστιάννα – Διαμεσολαβήτρια
- Ηλιοπούλου Σοφία - Νομικός

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχ. Διεύθυνση: Α. Καρκαβίτσα 21 (πρώην Αγροτικό Ιατρείο), Τ.Κ.: 270 53, Λεχαινά Ηλείας
Τηλ.:  26230-23 111, Φαξ: 26230 – 23 111
facebook

Ti είναι τα Κέντρα Μεταναστών

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης είναι μια νέα δομή που παρέχει υποστήριξη στους μετανάστες/πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο.

Ένας χώρος μέσα στον οποίο αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες τους με πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό προς τα δικαιώματά τους, με στόχο να βρεθούν άμεσα λύσεις.

Οι μετανάστες μπορούν να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά υποστήριξη σε μια σειρά αναγκών τους από ειδικευμένο προσωπικό.

Την ανάγκη των ανθρώπων, διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών για έναν κοινό χώρο συνύπαρξης και κοινωνικής συνεύρεσης.

 

Το Κέντρο Ενταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης λειτουργεί ως σημείο αναφοράς του Δήμου για την παροχή εξειδικευμένων  υπηρεσιών –ψυχοκοινωνική στήριξη – νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα – σε πολίτες τρίτων χωρών (Μετανάστες και Δικαιούχους διεθνούς προστασίας ) με σκοπό τη βελτίσωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη.


Αρμοδιότητες του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης είναι:

 • Παροχή πληροφοριών /Υποστήριξη σε σχέση με Διοικητικές Υπηρεσίες (για παράδειγμα , σε σχέση με την έκδοση ΑΜΚΑ , ΑΦΜ , ανανέωση καρτα ΟΑΕΔ κλπ έγγραφα
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη – Συμβουλευτική
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Σύνδεση με Δημοτικές , Τοπικές και Υπερτοπικές Υπηρεσίες που συμβάλουν στην κοινωνική προστασία , την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων
 • Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και υπηρεσία
 • Δημιουργία Δικτύων μεταξύ φορέων που υλοποιούν δράσεις  ή ενέργειες; σχετικές με το αντικείμενο για την  διασφάλιση , σε τοπικό επίπεδο , της ολιστικής προσέγγισης
 • Υποβολή αιτ.λησεων για κοινωνικές παροχές όπως : κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ( ΚΕΑ) Επίδομα Ενοικίου , Επιδόματα Αναπηρίας κλπ
 • Τμήματα Εκμάθησης Ελληνικών
 • Διαπολιτισμικές δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτισμική συνένωση των λαών
 • Δράσεις Αγωγής Υγείας , Εκστρατείες Πρόληψης για χρόνια νοσήματα
 • Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ενημερωτικές Ομιλίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Λειτουργία Κοινωνικής Ιματιοθήκης
Alt
Alt
Alt
Alt