Emoundergrounds

Το πρόγραμμα EMOUNDERGROUNDS φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση των «αφανών» πολιτιστικών αγαθών, στην προβολή του πλούτου και της ομορφιάς τους, καθώς και στην ανάπτυξή τους με έξυπνο, βιώσιμο και συμπεριληπτικό τρόπο. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του σκοπού S.O.2.1 "Διατήρηση, αξιοποίηση και καινοτομία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς" του προγράμματος Interreg ADRION. Κύριος στόχος του EMOUNDERGROUNDS είναι να στηρίξει τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενισχύοντας τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και την προώθηση μιας δημιουργικής παραγωγής στην περιοχή της Αδριατικής.

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ελκυστικότητα/ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων διακρατικών τουριστικών προορισμών δημιουργώντας ένα νέο κοινό πολιτιστικό-δημιουργικό και τουριστικό προϊόν. Αναμένεται πως το πρόγραμμα EMOUNDERGROUNDS θα οδηγήσει σε αλλαγές/ βελτιώσεις στις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενσωμάτωση βέλτιστων τουριστικών υπηρεσιών και την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων διαχείρισης της πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας.

Οι κύριες εκροές του EMOUNDERGROUNDS είναι:

- δημιουργία ενός νέου Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ δημιουργικών, πολιτισμικών και τουριστικών λειτουργών

- εκπόνηση ενός Διακρατικού Σχεδίου Δράσης για την καλύτερη αξιοποίηση των τουριστικών προορισμών στις χώρες της Αδριατικής

 - συγκρότηση μιας ενιαίας Διακρατικής Στρατηγικής για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση των πολιτισμικών μνημείων που θα επιλεχθούν

- 10 επενδύσεις μικρής κλίμακας ως πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογικών, πολυμέσων και διαδραστικών εγκαταστάσεων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση, τη μέγιστη απόλαυση και την πλείστη ενίσχυση των πολιτιστικών χώρων

- την επίτευξη 6000 νέων επισκέψεων στους υπό ανάδειξη πολιτιστικούς χώρους μέσα από τη διοργάνωση 30 διαπολιτισμικών εκδηλώσεων.

Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι διαχειριστές των πολιτιστικών μνημείων θα επωφεληθούν από αυτές τις δράσεις. Η προσέγγιση του έργου συμπεριλαμβάνει:

- την εμψύχωση μιας σύμπραξης/ συνεργασίας μεταξύ δημόσιων κα ιδιωτικών φορέων για τη διαχείριση του διακρατικού τουριστικού προϊόντος

- την ανάπτυξη κοινών «συναισθηματικών» διαδρομών μεταξύ των πολιτιστικών χώρων

- τη ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων

- τη διαπολιτισμική πρόσμειξη και διάδοση.

Οι εδαφικές προκλήσεις του έργου μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με άριστες διακρατικές συνεργασίες

στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης. Το έργο παρέχει καινοτόμες λύσεις που αυξάνουν τις δυνατότητες απόλαυσης των χρηστών, μέσω της χρήσης δωματίων επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας, έξυπνων εφαρμογών για κινητά, ολογραφικών επιδείξεων και διαδραστικών οθονών/προβολών.

 

LEAD PARTNER

Emoundergrounds - Comune di Nardò (nardo.le.it)

PROJECT PARTNERS

PP Municipality Ivančna Gorica

PP MUNICIPALITY OF ANDRAVIDA-KILLINI

PP Municipality of CARPI

PP Municipality of Kukes

PP Public Cultural Institution Fortress of Culture Šibenik

PP Public Institution “Agency for Development of Small and Medium Enterprises of City of Trebinje”

PP Regional development centre Koper

PP RIJEKA DEVELOPMENT AGENCY PORIN Ltd

PP Tourism organisation of municipality of Bar

Project Budget in EUR: € 2.599.994,86

ERDF and IPA II funding in EUR: € 2.209.995,59

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας –Κυλλήνης εταίρος στο «EMOUNDERGROUNDS»

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης είναι εταίρος του προγράμματος «EMOUNDERGROUNDS»- «EMOtional technology for the Cultural Heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS», «Project N ° 905 ANDRION INTERREG V-B 2014-2020». Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης συμμετέχει στο έργο «EMOUNDERGROUNDS» καθώς στοχεύει στην τουριστική του ανάπτυξη μέσω της ανταγωνιστικής εκμετάλλευσης των υποδομών, των ιστορικών μνημείων και των αξιοθέατων, όπως περιγράφεται και στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Μέσα από την υλοποίηση αυτού του έργου αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης φιλοδοξεί:

 - να ενισχύσει την έρευνα, τη τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,

- να βελτιώσει τη χρήση, την ποιότητα και την πρόσβαση των πολιτών της σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών,

- να συνδράμει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη περιφέρειά της,

- να συνεισφέρει στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος

- να ενθαρρύνει την προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών και ανθρώπινων πόρων του Δήμου,

- να επενδύσει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των κατοίκων του Δήμου.

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του έργου EMOUNDERGROUNDS και στη διαμόρφωση του Διακρατικού ΔΙΚΤΥΟΥ του. Πολλαπλά είναι τα οφέλη της συμμετοχής στο έργο για την περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

α) Προσφέρει την ευκαιρία προώθησης των πολιτιστικών αγαθών της περιοχής. Συγκεκριμένα, το κάστρο Χλεμούτσι θα συμπεριληφθεί ως «κρυμμένος θησαυρός» στις νέες πολιτιστικές διαδρομές που σχεδιάζονται κατά μήκος της Αδριατικής.

β) Προσελκύει περισσότερους επισκέπτες και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην περιοχή μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δράσεων που προτείνονται από το EMOUNDERGROUNDS.

γ) Ενισχύει τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και προσελκύει διάφορους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

δ) Παρέχει την εμπειρία της ενσωμάτωσης νέων εργαλείων πολιτιστικού τουρισμού ΤΠΕ στην πολιτιστική αξιοποίηση μη αναδεδειγμένων μνημείων όπως το κάστρο Χλεμούτσι.

ε) Προσφέρει την ευκαιρία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ΤΠΕ μέσω εκπαιδευτικών συνεδριών τόσο για το προσωπικό όσο και για τους κατοίκους του δήμου μας.

 

Συνολικά, το έργο EMOUNDERGOUNDS αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τον Δήμο Ανδραβίδας -Κυλλήνης.

 

The Municipality of Andravida –killini as part of “EMOUNDERGROUNDS”

The Municipality of Andravida- Killini is partner of “EMOUNDERGROUNDS” - “Project N° 905” “EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS”, an Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B 2014-2020. The Municipality of Andravida- Killini participates in “EMOUNDERGROUNDS” project since, as it is described in its operational programme, targets to its tourism development through the competitive exploitation of its infrastructures, historical monuments and attractions. Through this programme of cultural heritage valorization, the Municipality of Andravida – Killini aspires:

 - to strengthen research, technological development and innovation,

- to improve access, use and quality of information and communication technologies,

- to improve the competitiveness of SMEs,

- to preserve and protect the environment

- to promote resource efficiency,

- to invest in education, training and vocational training for skills and lifelong learning.

 

The Municipality of Andravida-Killini aspires to actively contribute in the implementation of EMOUNDERGROUNDS project and the formation of its TRANSNATIONAL NETWORK. The project offers many benefits for the area in the following aspects:

a) It offers the opportunity to promote its cultural assets and more specifically to use the castle of Chlemoutsi as a path to include the area in new cultural itineraries designed by tourist agents along the ADRION area.

b) It will attract more visitors and will target more tourists in the area through the adoption of an integrated set of actions proposed through EMO project

c) It strengthens the public-private partnerships and attracts various stakeholders at a local, regional and national level

d) It furnishes the experience of incorporating new ICT cultural tourism tools into underground cultural valorization.

e) It offers the opportunity for developing the ICT skills of our municipality staff via training sessions

 

 All in all, EMOUNDERGOUNDS project is an asset for the Municipality of Andravida –Killini.