Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Αστυνομική ταυτότητα

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Αστυνομική ταυτότητα

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Αστυνομική ταυτότητα

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

 

Για μεταδημότευση όταν ο πολίτης έχει αρχική εγγραφή στο Δήμο:

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αρχική δημοτικότητα και πρώτη φορά επιθυμεί την επανεγγραφή του στο Δήμο μας.

Για μεταδημότευση όταν ο πολίτης έχει μόνιμη κατοικία τα δύο τελευταία χρόνια:

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας όπου θα προσκομίζεται:  Ε1 ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

Για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση
4. Ε1 ή λογαριασμός ΔΕΚΟ

Για άδεια γάμου:

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος τελέσεως γάμου
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
4. Παράβολο δημοσίου 15 ευρώ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ/ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

1. Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Πρόνοιας ή από εδώ)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς
3. Δύο(2) φωτογραφίες (μόνο αν πρόκειται για έκδοση νέου)
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υποχρεωτική αναζήτηση από την υπηρεσία)
5. Πρόσφατη απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)   ή   αν δεν υπάρχει,  βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο
6. Αντίγραφα εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την οικεία εφορία
7. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους
Ή
8. Σε περίπτωση μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης, λόγω μη φορολογητέου εισοδήματος , Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του τρέχοντος έτους θεωρημένη από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες (Δ.Ο.Υ.)
9. Βεβαιώσεις : Α). Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού Επιδόματος και Β). Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2459/97 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη)
10. (εφόσον φιλοξενείται, απαιτούνται και : αντίγραφα εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 και Υπ. δήλωση με γνήσιο της υπογραφής αυτού που τον φιλοξενεί)
11. Υπ. δήλωση Ν.1599/86(χορηγείται από την υπηρεσία)
12. Βεβαίωση διακοπής-διαγραφής προηγούμενου Ασφαλιστικού Φορέα
13. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης γνωμάτευση ιατρού στην οποία θα βεβαιώνεται η εγκυμοσύνη και η πιθανή ημερομηνία τοκετού
14. Σε περίπτωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο βεβαίωση για την ημερομηνία εισαγωγής και ιατρική γνωμάτευση που θα αναφέρεται επακριβώς το πρόβλημα υγείας
15. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ),Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε έντυπη μορφή για όλα τα μέλη που αιτούνται βιβλιαρίου, καθώς και φωτοτυπία ταυτότητας εφόσον υπάρχει

* Η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο ,προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος ,όπως ρητά αναφέρει η υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 139491/30-11-2006

* Προκειμένου να ικανοποιείται έγκαιρα το αίτημά σας αναφορικά με την ανανέωση ισχύος του βιβλιαρίου σας , παρακαλούμε όπως προσκομίζεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεκαπέντε(15) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της τελευταίας θεώρησης

 

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
2. Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε διακοπή
3. Το Ε2 της εφορίας να φαίνεται κενό
4. Όταν το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία με πιλοτή, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ των κοινοχρήστων και πίνακα σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας
5. Για οικόπεδα και ημιτελή σπίτια αποδείξεις του ΤΑΠ
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), (εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας)
7. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας  
8. Αίτηση

Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

Α) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων

1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
2. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
4. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ (ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών)
5. Απόδειξη παραλαβής της δήλωσης του ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όσους έχουν δηλώσει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για όσους δεν τα έχουν δηλώσει συμπληρώνεται το έντυπο εκείνη τη στιγμή και πληρώνουν το ανάλογο τέλος και πρόστιμο
6. Διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας με σφραγίδα πολεοδομικού (θεωρημένο)
7. Λογαριασμό ΔΕΗ εργοταξιακού ρεύματος πρόσφατο, εφόσον υπάρχει.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας.
9. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας).
10. Πίνακας αναλογισμού

B) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων αυθαίρετων

1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
2. Απόδειξη πληρωμής ΤΑΠ (Για οικοδομές από το 2000 και μετά καταστάσεις του ΙΚΑ για τα πρώτα μπετά)
3. Το Ε2 της εφορίας για την τελευταία πενταετία
4. Δημοτική ενημερότητα (Από το γραφείο 4)
5. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
6. Λογαριασμό ΔΕΗ ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών που υπάρχουν στην οικοδομή
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
8. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας)

Γ) επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
2. Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ ό,τι αναλογεί στους μήνες διακοπής. Σε περίπτωση που το ακίνητο, στο χρονικό διάστημα της διακοπής, είναι κενό, χρειάζεται το Ε2 της Εφορίας για να διαπιστωθεί το παραπάνω.
3. Άδεια οικοδομής. Όταν δεν υπάρχει, βεβαίωση από Πολεοδομία ότι δεν ρυμοτομείται.

Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΔΕΗ

Σχετικά αρχεία:  

Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΕΗ

Υπεύθυνη Δήλωση για μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

Απόδειξη Παραλαβής Υπεύθυνης Δήλωσης  

Παραβάσεις ΚΟΚ και πρόστιμα

1. Έντυπο του προστίμου - Έντυπο παράβασης κλήσης
2. Δελτίο ταυτότητας
3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)
4. Στοιχεία κατόχου Αντ/του - (Ονοματεπώνυμο - Διεύθυνση - ΑΦΜ - ΑΔΤ)  

Eίσπραξη τελών παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών

1. Δήλωση (έντυπο Δήμου)
2. Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
3. Για να κλείσει το έτος, φωτοτυπία της εκκαθαριστικής του Φ.Π.Α, αφού κατατεθεί στην εφορία (θεωρημένο)