ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.

 Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 

Γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1574/11-02-2022, Προκήρυξη του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την πρόσληψη ενός δικηγόρου παρ’ εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με παγία αντιμισθία για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει αναρτηθεί στη διαύγεια www.diavgeia.gov.gr  με ΑΔΑ : ΨΛΓΠΩΨΓ-Θ96,  τοιχοκολλάται  στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδας, στο Κατάστημα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, επί της οδού Πολυτεχνείου 2-Λεχαινά, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, στην ιστοσελίδα του Δήμου ,δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα του Ν. Ηλείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 15/03/2022 και λήγει στις 15/04/2022

Η αίτηση αποστέλλεται με κατάθεση κλειστού φακέλου με την ένδειξη «Πρόσληψη Δικηγόρου», απευθυνόμενη στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ανδραβίδας-Κυλλήνης είτε αυτοπροσώπως με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Πολυτεχνείου 2,27053 Λεχαινά) είτε ταχυδρομικά στην δ/νση :  Πολυτεχνείου 2,27053 Λεχαινά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλ. δ/νση: theofilopoulos@andravida-killini.gr (τηλ. επιβεβαίωσης της παραλαβής του ηλ. μηνύματος : 2623360820).

Σε κάθε περίπτωση το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία που λαμβάνει ο υποψήφιος κατά την αυτοπρόσωπη  κατάθεση ή την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής της ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής (ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου) ή από την ημερ/νία αποστολής του ηλ. μηνύματος, σε περίπτωση ηλ. αποστολής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ