Ενδεικτικό τεκμηριωτικό υλικό από τη Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

Τηλ.: 2131511145  e-mail: dtremos@isotita.gr

 

Αθήνα, 25-5-2022                            

Α.Π.: Δ1/Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ./48894                

                                                             

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικό τεκμηριωτικό υλικό από τη Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας.

 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 23-7-2021 έγγραφό μας με θέμα «Δύο επιτελικές δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων από τη Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2021».

 

β) Το από 13-9-2021 έγγραφό μας με θέμα «Το 30ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της οργάνωσης και του χρόνου ρύθμισης της εργασίας».

 

γ) Το από 13-12-2021 έγγραφό μας με θέμα «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025».

 

δ) Το από 14-4-2022 έγγραφό μας με θέμα «Η αναγνώριση από την Παγκόσμια Τράπεζα της επίτευξης από την Ελλάδα της πλήρους ισότητας των φύλων σε νομοθετικό επίπεδο».

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας (μη προς όλους τους φορείς), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Στο πλαίσιο του πρόσφατου νόμου 4808/2021 για την προστασία της εργασίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Σύμβαση 190 του ILO για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, παρατίθενται τρεις πρόσφατες εκδόσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη θεματική, κατόπιν σχετικής εισήγησης του «Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας» της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.:

 

1. Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα: Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα για λογαριασμό του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ με στόχο να διερευνηθούν οι όψεις και η έκταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα, να αναζητηθούν οι αιτίες του φαινομένου και να καταγραφούν τρόποι αντιμετώπισης με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής. Για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα προτείνεται η συμπλήρωση και προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους/τις δημοσίους υπαλλήλους (Ν.3528/2017), σύμφωνα με το ισχύον διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο και ιδιαίτερα στην πρόσφατη κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Η έρευνα κυκλοφόρησε στις 24-5-2022.

 

2. Παρενόχληση και βία στην εργασία. Μέτρα και ρυθμίσεις του ν. 4808/21. Οδηγός για τις επιχειρήσεις: Ο οδηγός δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη και στοχεύει στην αποσαφήνιση των σημαντικότερων πτυχών του Νόμου 4808/2021 όπως το περιεχόμενο των βασικών εννοιών,  τις κατηγορίες προσώπων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις,  τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους/τις εργοδότες/-τριες,  την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών εντός των επιχειρήσεων,  τα δικαιώματα των θιγόμενων προσώπων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των εργοδοτών/-τριών, καθώς και τη διαδικασία διευθέτησης σχετικών περιστατικών. Ο οδηγός δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2022.

 

3. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας: Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2022 και έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και σεμιναρίων του ΚΕΘΙ και να συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον ιδιαίτερα νευραλγικό χώρο της εργασίας. Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού εγχειριδίου είναι να παρέχει πληροφορίες σε εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες, αλλά και εργαζόμενες και εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, τους ορισμούς της σεξουαλικής παρενόχλησης, τα είδη και τις μορφές της, τις επιπτώσεις της, τα μέτρα και τις πολιτικές για την καταπολέμηση και την πρόληψή της.

 

Τέλος, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4808/2021, έχουν εκδοθεί και οι ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

 

- Η υπ. αριθμ. 82063/2021(ΦΕΚ 5059/Β/1-11-2021) απόφαση με Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του Ν.4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους/τις υπόχρεους, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4808/2021. Το ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. επανήλθε με την 18547/25.2.2022 εγκύκλιο παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό εργασίας προσωπικού που καταρτίζεται από τον/την εργοδότη/-τρια και υποβάλλεται προς κύρωση – σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3789/1957 σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 του Ν.4808/2021 και την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 82063/2021 – με ενσωμάτωση και επισύναψη σε αυτόν των πολιτικών καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης και διαχείρισης των εσωτερικών καταγγελιών.

 

- Η υπ. αριθμ. 101269/9-12-2021 (ΦΕΚ 5978/Β/20-12-2021) απόφαση που ρυθμίζει ειδικά ζητήματα της διαδικασίας ενώπιον του Σ.ΕΠ.Ε. (παράσταση μερών, απόδειξη, κλπ) για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία . Η απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας που απαγορεύει κάθε μορφής βία και παρενόχληση στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης) σε όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες/-τριες.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). 

 

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου να ενημερώσουν, κατά την κρίση τους, τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπηρεσιών τους και συνεργαζόμενους φορείς.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΕΜΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μαρίας Συρεγγέλα.

- Γραφείο Γενικής Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κας Καλυψώς Γούλα.

– Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.