ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 208/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε  (5) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας , για τις εξής κατά αριθμό  ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , χρονική περίοδο:

 

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

Διάρκεια απασχόλησης

1

ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (JCB)

 

 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Άδεια χειρισμού JCB

 

Επικουρικά προσόντα

 1. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 2. Άδεια χειρισμού JCB

 

1

Από 08/07/2022

έως 07/11/2022

2

ΔΕ οδηγών Γ΄ κατηγορίας

 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
 3. Π.Ε.Ι.

 

Επικουρικά προσόντα

 1. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 2. Άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
 3. Π.Ε.Ι.

1

Από 08/07/2022

έως 07/11/2022

3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χωρίς τυπικά προσόντα

3

Από 08/07/2022

έως 07/11/2022

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν  τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Α.Φ.Μ.
 3. ΑΜΚΑ.
 4. Α.Μ. ΙΚΑ
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τα ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 6. Αντίγραφα δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων της θέσης που τους ενδιαφέρει.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας(Δ/νση: Πολυτεχνείου 2, 27053 Λεχαινά , τηλ: 2623360820), καθώς και στα περιφερειακά πρώην Δημαρχεία Ανδραβίδας, Βάρδας και Κυλλήνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 07/07/2022.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ