Αυτοψία των Κτ.Υπ. Α.Ε. για την ανέγερση του Λυκείου Λεχαινών