ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Με την  αριθ. 56/2021 απόφαση του Δημοτικού αποφασίστηκε η μεταφορά της λαϊκής Αγοράς Λεχαινών σε νέο χώρο επί της οδού Ανδρουτσοπούλου.

Για την εφαρμογή και υλοποίηση της παραπάνω απόφασης παρακαλούνται σε πρώτη φάση και έως την 15/09/2021 όλοι οι ήδη συμμετέχοντες πωλητές στην συγκεκριμένη λαϊκή να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος καταθέτοντας αίτηση στις υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση θέσης στον νέο χώρο.

Η κάθε αίτηση θα μπορεί να περιλαμβάνει μία θέση.

Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή θα αποδίδεται στον πωλητή ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ε΄ του Ν. 4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4582/2018 (Α΄ 208).   

Η κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : α) Άδεια υπαιθρίου εμπορίου πωλητή λαϊκών αγορών σε ισχύ.

β) Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή για τον χρόνο κτήσης της άδειας.

 γ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

δ) Φορολογική ενημερότητα.

ε) Δημοτική ενημερότητα.    

 

Από τον Δήμο