Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

 

Μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 

Γ. Λέντζας: «Θέλουμε όρθια την  κοινωνία και την οικονομία, στεκόμαστε στο πλευρό των δημοτών!»

 

Με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ψήφισε μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, η μείωση αφορά: 

- Α.Μ.Ε.Α. (άνευ εισοδηματικών κριτηρίων)

 

- Πολύτεκνους (άνευ εισοδηματικών κριτηρίων)

 

- Άπορους (με εισόδημα έως 8.000,00 €), Δικαιούχους ΚΕΑ, Πάροχους κοινωνικού τιμολογίου, Μακροχρόνια άνεργους 

Επίσης, στην ίδια  απόφαση ψηφίστηκε μείωση τελών στους ιδιοκτήτες αγροτικών αποθηκών και κτιρίων σταυλισμού ζώων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή ο συντελεστής από 1,38, ο συντελεστής γίνεται 0,50.

«Ο Δήμος μας έχει την πρόθεση να δείξει εμπράκτως την κοινωνική του πολιτική προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Περισσότερο σήμερα που οι  επιπτώσεις στην οικονομία των νοικοκυριών λόγω της πανδημίας του Covid – 19, καθώς και λόγω της έντονης ενεργειακής κρίσης, έχουν πολλαπλασιαστεί.  Για τονλόγο αυτό προχωρήσαμε σε μείωση των τελώνκαθαριότητας και φωτισμού στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Θέλουμε όρθια την  κοινωνία και την οικονομία, στεκόμαστε στο πλευρό των δημοτών!», τόνισε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας. 

 

Τα έγγραφα απόδειξης ιδιότητας που απαιτούνται

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω ωφελουμένων θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

Άποροι (με εισόδημα έως 8.000,00 €) - Δικαιούχοι ΚΕΑ – Πάροχοι κοινωνικού τιμολογίου – Μακροχρόνια άνεργοι 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση).

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει  φορολογική δήλωση.

4. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία και τα συμπληρωματικά αυτού.

5. Σε περίπτωση επιδότησης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, βεβαίωση από την αρμόδια Πρόνοια και το ύψος αυτής για τον ίδιο και την οικογένεια του.

6. Σε περίπτωση επιδόματος τρίτου παιδιού ή πολυτεκνικού επιδόματος ή σύνταξη, βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α (προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2459/1997).

 

Για τους πολύτεκνους

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης συνοδευμένο από πιστοποιητικό της Ανώτ. Συνομοσπ. Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται: Γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι επίσης είναι:

Ι. Ν. 860/5-1-1979

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους ii) τα άρρενα ανήλικα

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2)

αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

 

Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες από 67% και άνω

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση).

3. πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Οι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 

   α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

   Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.