ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ
 
Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης ανακοινώνει τ ην ολοκλήρωση του
Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο
τουΝ.4819/2021,με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές
οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/
19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚΒ΄ 5553).
Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης
χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου με το ποσό των 37.200,00€ από το
Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022»ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗ
ΔΡΑΣΗΣ«ΣΧΕΔΙΑΑΣΤΙΚΗΣΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ(Σ.Α.Π.)»
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των
απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις
προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να
δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων
μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς
βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σημειώνεται πως
περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ