Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης στα πλαίσια της νομοθεσίας για «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 23.12.2020.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Μαρτίου 2021 έως το αργότερο 30 Ιουνίου 2021.

 

Συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

 

Α) Αν εξοφληθούν Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

 

Β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

 

Γ) Αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

 

Δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

 

Ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή τμηματικά. Εάν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν για τη ρύθμιση στα κατά τόπους Δημαρχεία, (Βάρδα, Λεχαινά, Ανδραβίδα και Κυλλήνη).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου, τηλέφωνα επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Ταμείου Βάρδας : 2623.360.625,

Υπεύθυνος Ταμείου Λεχαινών: 2623.360.807,

Υπεύθυνος Ταμείου Ανδραβίδας:2623.360.420,

Υπεύθυνος Ταμείου Κυλλήνης :  2623.360.104.