Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 219/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό  ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , χρονική περίοδο:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

Διάρκεια απασχόλησης

1

ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (JCB)

 

 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Άδεια χειρισμού JCB

 

Επικουρικά προσόντα

 1. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 2. Άδεια χειρισμού JCB

 

1

Από 04/07/2022

έως 14/10/2022

 

 

                            Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν  τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Α.Φ.Μ.
 3. ΑΜΚΑ.
 4. Α.Μ. ΙΚΑ
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τα ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 6. Άδεια χειρισμού JCB
 7. Απολυτήριο Λυκείου

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας(Δ/νση: Πολυτεχνείου 2, 27053 Λεχαινά , τηλ: 2623360820), καθώς και στα περιφερειακά πρώην Δημαρχεία Ανδραβίδας, Βάρδας και Κυλλήνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 30-06-2022.

 

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗ