ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών – Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών- Μελετών , Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών