ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»