Υπογράφηκε η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για κατοίκους και επισκέπτες

Υπογράφηκε η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για κατοίκους και επισκέπτες,  (Υποέργο 3)  που αφορά στην πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 , ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5037860.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τα έργα με κωδικό εναρίθμου Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ11910028.

ΣΥΜΒΑΣΗ